LA FUNDACIÓ PRIVADA PRAT

La Fundació Privada Prat va ser constituïda amb la finalitat de poder diferenciar i seguir impulsant les diverses línies d’actuació que tres generacions de la família Prat porten desenvolupant des de l’any 1925 en l’àmbit de la formació, la pedagogia, i la innovació educativa, sempre sobre els principis rectors d’una educació laica, progressista, europeista i arrelada al país.

Més de 95 anys d’història

10

PROJECTES

947

MUNICIPIS

2500

PERSONES

95

ANYS

Fundació Privada Prat va ser constituïda l’any 2004 

per Núria Prat i Clarós.

QUANT ALS OBJECTIUS

La Fundació té per objecte l’educació, l’ensenyament i la formació amb criteris de qualitat i d’integritat de la persona en aptituds i actituds, amb un seguiment individualitzat i personalitzat de l’alumne, en un context educatiu i laboral internacional, plural i d’igualtat de gènere i d’oportunitats, incloent-hi impartir l’ensenyament en tots els seus graus, de pre-escolar fins a l’accés a la universitat, així com la formació professional i les activitats annexes i complementàries a les esmentades en aquest punt, tals com esportives, musicals, artístiques, excursions, i d’altres que puguin existir.

Així mateix, serà finalitat fundacional la realització d’activitats complementàries, extraescolars i culturals de tipus educacional, com poden ser cursets, conferències concessió de beques i premis, publicacions, formació de mestres i d’adults, execució d’activitats d’inserció laboral i qualsevol altra d’aquest tipus.

És objecte prioritari de la Fundació Prat

Més enllà de fer servir el català com a llengua vehicular preferent tant en l’àmbit docent i administratiu com en la comunicació interna i externa de l’entitat, mitjançant la realització d’activitats culturals i lúdiques que promoguin actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets.

Aquestes activitats han de servir per fer créixer i encomanar l’ús del català als nostres usuaris i al seu entorn, donant a conèixer diferents aspectes de la nostra llengua, de la nostra cultura i de la nostra història, proporcionant recursos per facilitar l’ús del català i impulsant la col·laboració amb entitats i altres institucions que treballen per la nostra llengua.

Prat Fundacio

La nostra tasca es centra en:

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, si bé podrà desenvolupar el seu objecte, de forma accessòria en l’àmbit estatal i europeu, d’acord amb les legislacions aplicables.

Les activitats relacionades en aquest punt es portaran a terme segons la normativa vigent, especialment les que específicament regulin el sector de l´educació, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Promoció de projectes

La promoció i el desenvolupament de projectes i estudis vinculats amb la innovació i la millora del sistema educatiu.

Nexe d’unió

Ser el nexe d’unió habitual amb el conjunt de la comunitat educativa amb la finalitat d’afavorir-ne la coordinació i la comunicació dels seus agents.

Formació post-obligatòria

La difusió de continguts relacionats amb la formació post-obligatòria de Batxillerat, Formació Professional i de Formació Continuada i per a la Ocupació.

Prestigi del personal docent

La recuperació del prestigi del personal docent en els ensenyament reglats post-obligatoris.

Formació Professional

El foment de la Formació Professional en el nostre país.

Món de l’empresa

La millora de la interl·locució i coordinació de la Formació Professional amb el món de l’empresa.

Nenes i dones amb dificultats

La col·laboració amb fundacions i entitats sense ànims de lucre compromeses amb l’ensenyament de nenes i dones amb greus dificultats d’accés a l’educació.

Evolució i adequació

L’exigència permanent de la necessària evolució i adequació de la formació a les necessitats i demandes de la societat davant les administracions públiques i el conjunt de la comunitat educativa.

Labor social

Llarga experiència en la consecució de resultats, la qualitat i la formació.

Voluntariat

Si vols canviar el món amb nosaltres. Fes-te voluntari de la Fundació Prat.

Contacte

S’hi organitzen i participem en diferents programes multidisciplinaris.

L’equip de la Fundació Privada Prat

L’equip de la Fundació Privada Prat està format per professionals de perfils molt diferents però amb inquietuds molt similars: la cultura, la llengua i les tradicions catalanes.

“Estem entusiasmats de poder aportar en aquest projecte tan necessari.”

Núria PratFounder
nuria-prat-claros-fundacio
Founder

Núria Prat Clarós

jordi-fundacio
Col·laborador

Jordi Martín

justi-fundacio
Col·laborador

Justi Hidalgo

prat-equipo-fundacio
Col·laboradora

Ariadna Naranjo

eva-fundacio
Col·laboradora

Eva Vilageliu

Vols formar part de la Fundació Prat?